Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

A. mesenterica superior (SMA)


Hipotansiyon ve melena nedeniyle acil servise başvuran 64 yaşındaki erkek olgunun yapılan gastroduodenoskopisinde duodenumun pars horizontalisinde kanama odağı tespit ediliyor. Embolizasyon için anjiografi ünitesine alınan olguda “a. pancreaticoduodenalis inferior” ile ilişkili kanamaya bağlı psödoanevrizma görülüyor.

Bu olguda kanama odağının tespiti esnasında tanısal anjiografi kateteri aşağıdaki arterlerin hangisinde yerleşimli olabilir?

A) Arteria hepatica propria
B) Arteria splenica
C) Arteria mesenterica inferior
D) Arteria mesenterica superior
E) Arteria gastrica sinistra

A. mesenterica superior (SMA);
 L1 düzeyinden çıkar, pankreas boynu ile komşuluk halindedir. Önden splenik ven, arkadan sol renal ven tarafından çaprazlanır SMA ve Abdominal aorta arasındaki yapılar: Sol renal ven+duodenum pars horizontalis.


Duodenum 2. kısmının distal yarısından transvers kolonun 2/3 lük kesiminde (fleksura splenica’ya kadar) olan tüm yapılar: pankreas, duodenum, jejunum, ileum, çekum, çıkan kolon, transvers kolon

Dalları: A. pacreaticoduodenalis inferior, a. colica dextra, a. colica media, a. ileocolica, aa. jejunales et ileales

Transvers kolonon 2/3-1/3lük segmentlerinin birleşim düzeyinde A. colica media (SMA)

A. colica sinistra (IMA) arasında anastomoz Riolan arkı. Bu arka paralel arteryel arklar da bulunur: Drummond arterleri (a. marginalis coli), ileoçekal bileşkeden rektosigmoid bileşkeye kadar.