Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akalazya: özofagusun distalinde peristaltizm kya bı ile bi~ikte alt özofagus sfınkterinde yetersiz gevşeme ve ton us a rtışından kaynaklanan primer idiyopatik bir motilite bozukluğudur.


Akalazya:
özofagusun distalinde peristaltizm kya bı ile bi~ikte alt özofagus sfınkterinde yetersiz gevşeme ve tonus artışından kaynaklanan primer idiyopatik bir motilite bozukluğudur. Her yaşta görülmekle bi~ikte 25-60 yaş arasını daha sık tutar. En önemli semptom disfajidir ve başlangıçtan itibaren hem katı hem sıvı gıdalara karşı oluş ur. Disfaji aylar ve yıllar içinde hafif bir progresyon gösterebilir (progressif disfaji). Yemek sonrası substernal ağrı ve regürjitasyon oluşabilir, ileri vakalarda kusma görülebilir ve sindirilmemiş besinleri içermesi özofagus hastalıkları için tipiktir. Uygun tedavi edilmeyen kronik vakalarda özofagus yassı hücreli kanser riski artar.

Diffüz özofageal spazm:
Özofagusta normal peristaltik aktivitenin yerine irregüler, uzun süreli, tekrarlayıcı ve ilerleyici olmayan spastik kontraksiyonlarla karakterize bir motilite hastal ığıdır.

Fındıkkıran özefagus;
Özofagusta normal peristaltikdalgaları n aşırı kuwetlenmesi (hipertansif özofagus) ile giden ve prekordiyal ağrının ön planda olduğu tablo 'nutcracker (fındık kıran) özofagus' olarak tan ımlanır. Alt özofageal sfınkter (AÖS) basıncı genellikle normaldir.

Skleroderrna:
özofagus düz kasın ı n harabiyetine bağlı olarak alt 2/3 segmentte peristaltizm kaybı ve AÖS basıncında azalma vardır.