Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Akut distoni tedavisinde santral etkili antikolinerjikler kullanılır (benztropin, biperiden).


Ekstrapiramidal Belirtiler: Belirlenmesi, Önlenmesi ve Tedavisi. Pazartesi  Buluşmaları #2 - PDF Ücretsiz indirin


30 yaşındaki ajite ve saldırgan hasta acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde bulguya rastlanmayan hastaya lorazepam ve haloperidol veriliyor. Gözlem altındaki hastanın ajitasyonu düzelme gösteriyor.

Beyin BT’sinde bulguya rastlanmıyor. Birkaç saat sonra hastanın boyun ve üst ekstremitesinde rijidite ve ekstraoküler kaslarında kısıtlılık gelişiyor.

Aşağıdakilerden hangisi hasta için uygun bir tedavi seçeneğidir ?

A) Valbenazin
B) Dantrolen
C) Benztropin
D) Propranolol
E) Lorazepam

CEVAP: C

Hasta için en uygun ön tanı akut distonidir. Antidopaminerjik ilaçlara bağlı gelişir. Haloperidol gibi yüksek potensli ilaçlar daha büyük risk yaratır. Tedavisinde santral etkili antikolinerjikler kullanılır (benztropin, biperiden).

Dantrolen nöroleptik malign sendrom tedavisinde kullanılır. Bu sendrom hipertermi, taşikardi,
hipertansiyon ile karakterizedir.

Valbenazin, antipsikotik ilaçlardan dolayı gelişebilen tardiv diskinezide kullanılır.

Propranolol ve lorazepam ise yine antipsikotik ilaçlara bağlı gelişebilen akatizide kullanılır.

METOKLOPRAMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ: İKİ OLGU SUNUMU - ppt  video online indir