Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Antibiyotiklerden hangisi alveoler makrofajlara yüksek oranda geçtiği için metisiline dirençli S.aureusa bağlı nazokomiyal ventilatör ilişkili pnömoni tedavisinde tercih edilir; Linezolid


Linezolid

50S alt birime bağlanır, bakteriyostatiktir. 50S ribozoma bağlanan diğer ilaçlarla çapraz direnç göstermez.

Oral verilişten sonra %100 absorbe edilir. Oral dozu ile intravenöz dozu aynıdır.

Enzim indüksiyonu veya inhibisyonu yapmaz.

Metisilin veya vankomisin dirençli S.aureus, vankomisin dirençli enterokok ile penisilin dirençli pnomokok enfeksiyonlarında kullanılır.

Alveoler makrofajlara yüksek oranda geçtiği için MRSA’ya bağlı pnömonide değerli bir antibiyotiktir

Zyvox Full Prescribing Information, Dosage & Side Effects | MIMS Malaysia