Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Brodmann alanları


Alman Anatomist Korbinian Brodmann tarafından Nissl boyası kullanılarak cortex cerebri'de, vücut fonksiyonlan ile ilgili 52 tane alan belienmiştir. önemli nörolojik işlevlerin merkezleri olan bu alanlar Brodmann alanları olarak bilinir.

FRONTAL LOBUN ÖNEMLİ KORTİKAL ALANLAR

Primer motor alan:
Brodmann'ın 4 numaralı alanıdır. Gyrus precentralistedir.
Beceri gerektiren, istemli hareketlerin başlat ılmasında rolü vardır.

Premotor alan:
Brodmann 'ın 6 numaralı alanıd ır. Primer motor korteksin tam önünde, gyrus frontalis medius'tadır. Kompleks, koordineli hareketlerin planlanmasında rolü vardır.

Frontal göz alanı:
Brodmann 'ın 8 numaralı alanıdır. Gyrus frontalis med ius'tadır. Gözün istemli hareketlerini kontrol eder.

Motor konuşma alanı: Gyrus frontalis inferior'daki pars opercularis (44) ve pars triangularis (45; Broca alanı olarak bilinir)'dedir. Dominant (genellikle sol) hemisferdedir. Bu alan; larinks, yumuşak damak, dil, ağız ve respiratuar kasların bulunduğu primer motor alan bölümüne komşudur ve bu alanlama olan bağlantıları ile sözcüklerin şekillenmesini sağlar.

PARİYETAL LOBUN ÖNEMLİ KORTİKALALANLARI

Primersomatik duyu alanı: Gyrus postcentralis1edir. Brodmann'ın 3, 1,2 numaralı alanlarıdır. Somatik duyuların algılandığı yerdir.

Somatik duyu assosiasyon alanı:
Brodmann'ın 5 ve 7 numaralı alanlarıdır. Primer somatik duyu korteksinin arkasındadır. Primer somatik duyu korteksine gelen duyu bilgilerinin çözülmesinde rolü vardır. Objelerin şekli, yapısı ve boyutunun dokunma ile ayırt edilmesini (stereognozi) sağlar.

Primer tat alanı: Gyrus postcentralis'in alt ucunda, paryetal operkulumdadır. 43 numaralı Brodmann alanıdır.

Gyrus angularis'te bulunan 39 numaralı alan görsel sembolleri tanıma (yazıyı anlama), gyrus supramarginalis'te bulunan 40 numaralı alan yazma ile ilgilidir. Her iki alanda temporal lobdaki Wemicke alanının bölümleridir.

OKSİPİTAL LOBUN KORTİKAL ALANLAR

Primer vizüel alan (V1) Brodmann'ın 17 numaralı alanıdır. Objenin görüntüsünün ortaya çıktı{jı yerdir. Büyük bölümü oksipital lobun iç yüzünde, sulcus calcarinus'un üst ve alt bölümündedir.

Sekonder vizüel alanlar:
parastriat korteks (Brodmann 'ın 18 (V2) numaralı alanıdır) ve peristriat korteks (Brodmann'ın 19 (V3) numaralı alanıdır).

TEMPORAL LOBUN ÖNEM Lİ KORTİKAL ALANLAR

Primer oditör alan; gyrus temporalis superior'un üst yüzündeki gyri transversi temporales'lerdeki (Heschl'in transvers girusları) 41 numaralı Brodmann alanıdır.

Sekonder (yardımcı) oditör alan 42 numaralı Brodmann alanıdır.

Oditör assosiasyon alanı (Wernicke'nin duysal kon uşma alanı); dominant hemisferde, gyrus temporalis superior'un arka bölümünde 22 numaralı Brodmann alanıdır. Bu alan, işitilen ve konuşulan sözcüklerin anlaşılması ile ilgilidir.