Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Düşüklüğünde süksinil kolin apnesi tanısının konulduğu enzim; psödokolin esteraz