Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diyabetik hastada gastroparezis tedavisinde öncelikle metoklopramid tercih edilir.


Diabetes mellrtus karşımıza akut veya kronik komplikasyonlarla gelebilmektedir.

Uzun yıllar diyabet tanısıyla takip edilen hastalarda kronik komplikasyonlarla karşılaşa bilmekteyiz ve hastada mevcut bir kronik komplikasyon başka bir diyabete özgü kronik komplikasyonun gelişebileceğine işaret edebilir. Vakada da verildiği üzere hastamızda retinopati ve nefropati bulunmaktadır. Dispeptik, hazımsızlık ve kusma yakınmaları olan hastaya endoskopi yapılmış ve normal saptanmış. O zaman bu hastada diyabetik nöropati zemininde gelişen gastroparezi düşünmeliyiz.

Diyabetik gastroparezide mide boşalmasında gecikme va rdır. Buna bağlı olarak bulantı, kusma, erken doyma hissi ve karında şişkinlik olur. Tanıda mide boşalmasına yönelik mide sintigrafisi veya oktanoik asit nefes testi yapılır. Hastanın tedavi yaklaşımında mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlardan (örneğin opioidler, GLP-1 reseptör agonistleri) kaçınılmalıdır.

Tedavide metoklopramid, eritromisin (motilin agonisti), domperidon kullanılabilir. Diyette yağdan fakir beslenme önerilmektedir.