Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Doğurgan yaşta bir bayanda viral hepatit tablosu tespit edilmesi ve viral markerlerin negatif saptanması durumunda mutlaka otoimmün hepatit ekarte edilmelidir.


Otoimmün hepatit,
hepatosit hücre membranı veya antijenlerine karşı immün sistemin reaksiyonu ile ortaya çıkan karaciğer parankim harabiyetidir. Genç kadınlarda sık görülür, hiperglobülinemi (lgG), otoantikor poziftiği ve ekstrahepatik bulgularla seyreden kronik karaciğer inflamasyonuna yol açar. Kronik viral hepatite benzer, genelde asemptomatik olup başka nedenle yapılan testleri esnasında tesadüfen saptanır. Bu hastalarda ekstrahepatik bulgular olarak; akne, stria, spider nevus, hirşutizm, artralji, artrit, makülopapüler döküntü gözlenebilir.

Laboratuvarında sıkl ıkla hafif-orta ALT ve AST yüksekliği beklenir. Gamaglobülin artışı s ık göıülür. Viraı hepatitler ekarte edilmelidir.

Otoantikorlardan en önemlisi anti-düz kas antikorudur (ASMA).

Anti mitokondriyal antikor: Primer biliyer siroz

Anti-LKM-2 antikoru: İlaç ilişkili hepatit (tienilik asit)

Anti-miyeloperoksidaz (pANCA) antikoru: Primer sklerozan kolanjit

Anti-Endomisyum antikoru:
Çölyak hastalığı