Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gebelikte suçiçeği enfeksiyonu ciddi komplikasyonlarından Varisella fetopatisi skatrisyel deri lezyonları ve ekstremitelerde hipoplazi en önemli özelliğidir


Varicella zoster virus

Otuz haftalık gebenin fetal ultrasonografık incelemesinde fetusun sağ bacağında hipoplazi tespit ediliyor. Annenin gebelik sırasında döküntülü bir hastalık geçirdiği ifade ediliyor. Bebek doğduktan sonra ciltte skarlar saptanıyor.

Bu gebenin geçirdiği döküntülü hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitomegalovirüs
B) Varicella zoster virüsü
C) Rubella virüsü
D) Herpes simpleks virüs
E) Toxoplasma gondii

Doğru cevap: (B) Varicella zoster virüsü

Gebelikte suçiçeği enfeksiyonu ciddi komplikasyon/arla sonuçlanabilir. Bunlar içinde Varisella fetopatisi çok önemlidir.

Konjenital varisella enfeksiyonu çok nadirdir. 1. veya 2. trimesterde enfekte olan bebeklerin %5'inde görülür. Perinatal dönemde (doğumdan 5 gün önce veya 2 gün sonra) enfeksiyonun alınması, dissemine enfeksiyona neden olur.

Tanı , matemal lgG yüksekliği ve fetüste lgM yüksekliği ve virüs izolasyonu ile konur.

Eğer perinatal risk periyodu içinde annede varisella gelişirse, bebeğe varisella varısella zoster immünglobülini veya intravenöz asiklovir uygulanır.

Konjenital suçiçeği enfeksiyonu, annenin VZV enfeksiyonunu gebeliğin ilk yarısında geçirmesi sonucu gelişmektedir. Bu dönemde geçirilen VZV enfeksiyonu sonucu embriyopati ve fetopati görülme insidansı yaklaşık %1'dir. Konjenital suçiçeği enfeksiyonu, skastrisyel cilt lezyonlarına, santral sinir sistemi bozukluklarına (mikrosefali, nöbet, ensefalit, kortikal atrofi, medulla spinalis atrofisi, mental retardasyon, serebral kasifikasyon), göz patolojilerine (mikroftalmi, endoftalmi, koryoretinit, katarakt, optik atrofi, horner sendromu), ekstremite hipoplazisi ve intrauterin büyüme geriliğine neden olabilmektedir

Bulgular:


Ekstremite hipoplazisi **
Ciltte skar
Mikrosefali
Mikroftalmi
Kortikal atrofı
Koriyoretinit
Katarakt
Düşük doğum ağırlığı

Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu,
toplumda en sık görülen konjenitaı enfeksiyondur. Enfeksiyon gelişen infantların %85-90'1 doğumda asemptomatiktir. Semptomatik bebeklerin klinik bulguları arasında, HSM, Mikrosefali, Mikroftalmi, Periventriküler kalsifikasyon, Trombositopeni, SGA, Direkt hiperbilirubinemi, Neonatal hepatit, Pnömoni, Koriyoretinit, Meningoensefalit vardır. lntrakraniyal kalsifıkasyon, karaciğer yetmezliği , pnömoni ve korioretinrt varlığında veya asemptomatik olmasına rağmen işitme kaybı riski varsa gansiklovir kullanılır.

Konjenital rubella enfeksiyonu,
gebelikte geçirildiğinde en yüksek oranda teratojeniteye ve dolayısıyla en fazla anomaliye neden olan enfeksiyondur. Klinik bulguları arasında, sağırl ık, retinopati, katarakt, PDA, pulmoner stenoz, düşük doğum ağırlığı , psikomotor gerilik, purpura ve ölüm yer almaktadır.

konjenital herpes virüs enfeksiyonu,
yenidoğanlarda herpes virüs enfeksiyonunun % 70'inden, HSV2 sorumludur. Enfekte yenidoğanlarda enfeksiyon, localize yüeyel, sss ve dissemine hastal ık olarak 3 şekilde ortaya çıkar. Klinik bulguları arasında, mikrosefali, hidranensefali, mikroftalmi, koriyoretinit, keratokonjunktivit, hepatosplenomegali, intrakraniyal kalsifikasyon deride nedbe veya veziküller yer almaktadır.

Konjenital toksoplazmoz,
intrauterin enfeksiyon, sadece gebelikte geçirilen primer enfeksiyon sırasında mümkündür. Konjenital toksoplazmozisin en sık bulguları ; hidrosefali (mikrosefali de yapabilir), epilepsi, yaygın serebral kalsifikasyonlar, koriyoretinit, intrauterin büyüme geriliği, sarılık, HSM, LAP ve peteşidir.