Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Herpetic whitlow Herpetik dolama herpes simpleks tip 1 veya tip 2’nin neden olduğu bir çeşit parmak infeksiyonudur. Çocuk ve ergenler- de ender görülen herpetik dolama, eritem ve ağrılı nonpü- rülan veziküler ile karakterizedir.