Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kalp yetmezliğinde cihaz tedavisi olarak ICD ve CRT mortaliteyi azaltan tedavilerdir.


Digoksin, kronik kalp yetmezliğinde primer tedaviye (ACEI/ARB + diüretik + beta blokör) yanıt vermeyen semptomatik hastalarda semptomları ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak, egzersiz kapasitesini arttırmak için tedaviye eklenebilir. Ayrıca , kalp yetmezliğine atriyal fibrilasyonun eşlik ettiği durumda, kalp hızı nı kontrol altına almak için digoksin tedaviye eklenebilir. Digoksinin mortalite üzerine etkisi yoktur.

Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiş beta blokörler; karvedilol, bisoprolol, metoprolol süksinattır. Metoprolol tartarat değil , süksinat verilmektedir.

Omega-3 yağ asitleri, kronik kalp yetmezliğinde mortalrteyi ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak için tedaviye eklenebilir.

İntrakardiyak defibrillatör (ICD),
malign aritmilere bağlı ani ölümü engellemek için implante edilen pil benzeri cihazdır. Cihaz malign aritmi algıladığında kalbe elektriksel şok dalgası gönderir. Mortaliteyi azaltan bir tedavidir.

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRD),
her iki ventrikülün eş zamanlı kasılmasını sağ layarak kalbin daha etkin bir pompalama yapmasına olanak veren pil benzeri cihazdır. Kronik kalp yetmezliğinin primer tedavisine rağmen semptomları devam eden hastalarda; ejeksiyon fraksiyonu %35'in altında olup ritim sinüs iken eşlik eden sol dal bloğu ve geniş QRS (>149 milisaniye) varsa CRT implantasyonu endikasyonu vardır.