Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kardiyorenal sendrom KRS


KRS ile olayın kardiyak veya renal parankimal bir hastalık olup olmadığına bakılmaksızın kardiyovask kardiyovask üler morbidite ve mortalite ler morbidite ve mortalite ile b öbrek fonksiyonlar brek fonksiyonlarında bozulma nda bozulma arasında bir ili şki oldu ğu kabul edilmektedir. 

Kardiyorenal bağlantıyı sağlayan, RAAS’taki değişiklikler, nitrik oksit (NO) ve reaktif oksijen türleri (ROS) arasındaki dengesizlik, sempatik sinir sistemi ve inflamasyon, kardiyorenal sendrom gelişimine yol açmaktadır.

Kalp ve böbreğin patofizyolojik bozukluğunda, iki organdan herhangi birinin akut veya kronik akut veya kronik disfonksiyonuna bağlı, diğer organın akut veya kronik akut veya kronik disfonksiyonunun oluşması durumudur. 


Kardiyorenal sendrom;

Tip 1 akut KKY bağlı ABY

Tip 2 kronik KKY bağlı KBY

Tip 3 akut ABY bağlı akut KKY

Tip 4 KBH bağlı kronik KKY

Tip 5 Sistemik hastalıklara sekonder

Tanıda tam idrar tetkikinde belirgin proteinüri beklenen bulgu değildir.


Tür

Kışkırtıcı olay

İkincil rahatsızlık

Misal

Tip 1 ( Akut KRS )

Kalp fonksiyonunun ani kötüleşmesi

Böbrek hasarı

akut kardiyojenik şok veya kronik kalp yetmezliğinin akut dekompansasyonu

Tip 2 ( Kronik KRS )

Kalp fonksiyonunda kronik anormallikler

İlerleyici kronik böbrek hastalığı

 

Kronik kalp yetmezliği

Tip 3 ( Akut Renokardiyak Sendrom )

Böbrek fonksiyonunun ani kötüleşmesi

Akut kardiyak bozukluk (örneğin kalp yetmezliği, anormal kalp ritmi veya pulmoner ödem)

Akut böbrek yetmezliği veya glomerülonefrit

Tip 4 ( Kronik Renokardiyak Sendrom )

Kronik böbrek hastalığı

Azalmış kardiyak fonksiyon, kardiyak hipertrofi ve/veya advers kardiyovasküler olay riskinde artış

Kronik glomerüler hastalık

Tip 5 ( İkincil KRS )

Sistemik durum

Hem kalp hem de böbrek fonksiyon bozukluğu

Şeker hastalığı, sepsis , lupus
Tanıda kullanılan markerlar;

Serum cystatin C
İdrar interleukin-18
Nötrofil gelatinase-ilişkili lipocalin (NGAL)
BNP (B-tipi natriüretik peptitler)
KIM-1 (kidney injury molecule-1)