Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kawasaki sendromu benzeri klinik bulgulara yol açma olasılığı en fazla zehirlenme; Civa


Bir inorganik civa tipi olan "kalomel" çok önceleri sarı humma, tifus ve sifliz gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılırdı.

1940'1ı yıllarda Avustralya ve Güneydoğu Asya'da çocukların diş çıkarma şikayetlerini azaltan tozların içindeki kalomelin yaptığı toksisite Kawasaki benzeri klinik bulgulara yol açmıştı.

Akrodiynia (pembe hastalık) denen bu tabloda ayak ve ellerde pembe renkli renk değişikliği, ödem, parestezi ve deskuamasyon görülür.

Ayrıca civa intoksikasyonlarında taşikardi ve hipertansiyon da tipiktir. Ancak Kawasaki sendromunun tipik bulgusu olan ateş beklenmez. Ülkemizde de atipik Kawasaki sendromu gibi prezente olan civa intoksikasyonları bildirilmiştir.

Kawasaki sendromunda ayırıcı tanı:


1-Bakteriler: Kızıl (en çok karışan hastalık) , bakteriyel servikal lenfadenit, riketsiyal enfeksiyonlar, leptospiroz, meningokoksemi
2-Virüsler: EBV, HHV6, kızamık, n.ıbella , CMV, adenovirüs
3-Romatolojik: Sistemik JIA, Behçet
4-Toksinler: Civa
5-Diğer: ilaç hipersensitivite reaksiyonları , Stevens-Johnson sendromu, toksik şok sendromu, stafılokokal haşlanmış deri sendromu