Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Konuşma fonksiyonunu sol hemisfer üstlenir (dominant hemisfer). Afazilerin en sık nedeni sol orta serebral arterin tıkanmasıdır.


Broca afazisi : Broca alanı frontal lobda yer alır ve dil üretiminde rol alır. Bu alanı etkileyen durumlarda hasta konuşulanı anlar, ancak tekrar edemez ve kendini ifade edemez.

Wernicke afazisi: Wernicke alanı temporal lobda yer alır ve dilin kavranmasında rol alır. Bu alanı etkileyen durumlarda hasta akıcı ve parafazik konuşur, ancak konuşulanı anlamaz ve tekrar edemez.

Konduksiyon afazisi : Arkuat fasikül Broca-Wernicke alanlarını birbirine bağlar. Bu alanın etkilendiği durumlarda tekrar etme bozulur.

Transkortikal motor afazi: Tekrarlamanın korunduğu afazilerdir. Motor transkortikal afazilerde hastanın konuşması, duysal transkortikal afazilerde hastanın anlaması etkilenir.

Global afazi: Perisilvian alanın etkilenmesi sonucunda, konuşma, anlama ve tekrar etme bozulmuştur.