Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Koroner ektazi ile anevrizma farkı


Koroner arter anevrizması ve koroner ektazi nadir rastlanan koroner arter anomalileridir. Her ikisi de koroner arter lümenindeki anormal genişlemeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Komşu normal koroner arter segmenti genişliğine göre, koroner arter çapındaki 1.5-2.0 kat genişleme koroner ektazi, 2.0 kat üzerindeki genişleme ise koroner arter anevrizması olarak tanımlanmıştır.

Koroner anevrizmalar tek veya birden çok ve sakküler veya fuziform olabilir. Erkeklerde daha sık görülür. Anjiyografik sıklığı %0.3 ile %4.9 arasında değişmektedir

Koroner arter anevrizmasına en sık sağ koroner arter (RCA) de rastlanır

Anevrizmalar konjenital yada edinsel olabilir. Edinsel olanlar genellikle koroner ateroskleroza bağlı meydana gelir

Koroner arter ektazisi (KAE) veya anevrizmal koroner arter hastalığı (KAH), koroner arterlerin üçte birinden daha fazla bir bölümünün bitişik normal kesime göre 1.5 kattan daha fazla geniş olması şeklinde tanımlanırPDF] Study of Incidence of Coronary Artery Aneurysm and Ectasia during  Coronary Angiography in Tertiary Care Center | Semantic Scholar