Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Muskulus piriforme S1–S2 den kaynaklanan lifler tarafından inerve edilir.


Nervus Pudentus

N. pudentus sakral 2–3–4. sipinal sinirlerin ön dallarının birleşmesi ile oluşur. A. pudenta interna ile beraber pelvisi for ischiadicum majordan terk eder. Sonra for ischiadicum minörden geçerek ischiorektal fossaya girer. Burada arter ve ven le beraber kanalis pudentalise (alcock kanalı) girer.

Motor innervasyonu:

1-M. sphincter ani eksternus

2-Ürogenital diafram kasları

3-Levator anı kası

Sensitif innervasyonu:

1-Perine

2-Vulva

3-Vestibulum

4-Vajina

5-Üretra

7-Klitoris