Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Os coxae'yi oluşturan üç kemikten biri olan ilium üzerinde bulunan önemli rehber noktalar


1-Crista iliaca; ilium'un üst kenarıdır. En yüksek noktası L3-L4 vertebra arası disk seviyesindedir. Bu seviye lumbal ponksiyon (LP) yapılırken kullanılan anatomik bir işarettir.

2-Spina iliaca anterior superior (SIAS); musculus sartorius ve musculus tensor fascia latae ile ligamentum inguinale tutunur.

3-Spina iliaca anterior inferior (SIAI); musculus quadriceps femoris'in musculus rectus femoris başı ve ligamentum iliofemorale tutunur.

4-Facies auricularis; articulatio sacroiliaca'ya katılan eklem yüzüdür.

5-Facies glutea ve linea glutea; gluteal kasların yapışma yerleridir.

6-Fossa iliaca; musculus iliacus'un başladığı çukurdur.

Tuberositas glutea; os femoris'in proksimal ucunda bulunur.