Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Planum intertuberculare (transtuberculare); ilyak tüberkülleri birleştirir. L5 vertebranın üst kenarına yakın gövdesinden geçer.

Karın ön duvarı iki vertikal çizgi ve iki transvers düzlem ile dokuz bölgeye ayrılır.

Bu bölgeler abdominal organların yerleşimleri tarif ederken kullanılır.

Linea medioclavicularis; clavicula orta noktası ile ligamentum inguinale orta noktası arasında uzanır.

Notlar 4 – Tıp Notları

Planum transpyloricum (Addison düzlemi);
incisura jugularis ile symphysis pubica arası orta noktadan geçer. Dokuzuncu kıkırdak kaburga uçlarını birleştirir ve L1 vertebran ın gövdesine yakın alt kenarını çaprazlar. Bu düzlem yerine sık olarak kullanılan planum subcostale; onuncu kıkırdak kaburgaların alt kenarlarını birleştirir ve L3 vertebranın üst kenarına yakın gövdesinden geçer.

Planum intertuberculare (transtuberculare);
ilyak tüberkülleri birleştirir. L5 vertebranın üst kenarına yakın gövdesinden geçer.

Normal dalak, regio hypochondriaca sinistra'dadır.