Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Prune Belly (Eagle-Barret) sendromu


Prune Belly (Eagle-Barret) sendromu
abdominal kasların yokluğu, inmemiş testis ve üriner anomalileri içeren triad şeklinde ilk olarak tanımlanmıştır. Erkeklerde daha sık görülür.

Üretral tıkanıklığa sekonder, yetersiz fetal üriner outputtan dolayı oligohidroamnioza yol açar. Bu durum pulmoner hipoplazi ve Potter yüzü, mikrognati, kulak ve burun deformitelerine sebep olur.

Aşağıdakilerden hangisi Prune-Belly sendromunda görülmez?

A) Üretra dilatasyonu
B) İnmemiş testis
C) Polihidramniyos
D) Bağırsak malrotasyonu
E) Karın ön duvarı kaslarının yokluğu

CEVAP:C