Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Rekürren endometrium kanserlerinde ilk tercih progestinlerdir. Kalp hastalığı yada ilaca intolerans gibi progestinlerin kullanılmadığı durumlarda tamoxifen verilir. Hormonal tedaviye yanıt yoksa; doksorubisin, sisplatin-karboplatin ve paklitaksel verilir