Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Renal hücreli karsinom tiplerinden hangisi sıklıkla bilateral ve multifokal görülür; Papiller tip


Papiller tip renal kanser ;
%10-15 oranında görülür. Distal tübülden gelişir. Sıklıkla bilateral ve multifokal görülür. Ayrıca Diyaliz tedavisi alanlarda en sık görülen tiptir. Tümör dokusunda Psammoma cisimleri görülebilir. 3p delesyoları ile ilişkili değildir. Trizomiler 7(en sık) ve 17 ve Y kromozom defektlerinde sıktır ve MET geni aktive olur

Diğer RCC tipleri;

Şeffaf hücreli tip; En sık görülen tiptir. Neoplastik hücreler şeffaf sitoplazmalıdırlar ve Papiller morfolji yoktur . PAS(+) boyanırlar. Proksimal tübülüs epitelinden köken alır. En sık izlenen kromozomal anomali 3. kromozomun kısa kolunda delesyondur. Bu bölgede VHL geni bulunur. VHL geni HİF-1’i baskılar . Bu bölgede delesyonla VHL geni HİF-1’i baskılayamaz ve tümör oluşumu olur. Buna bağlı olarak VHL ‘ da sıklığı artar

Kromofob renal hücreli tip; İyi prognozludur(en iyi tip). Toplayıcı duktusların interkale hücrelerinden kaynaklanır . Mikroskopik olarak onkositoma ile karışır

Kollektör duktus(bellini) karsinomu; Medüller toplayıcı kanaldan gelişir . Orak hücreli anemide görülen medüller karsinoma ile morfolojik olarak benzerdir. Hobnail paterni bulunabilir

Xp11 translokasyonlu karsinoma; TFE3 transkripsiyon faktöründe aşırı ekspresyonu olur. Pediatrik hastalarda görülür. Papiller mimaride şeffaf hücreli neoplastik hücrelerden oluşur