Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sarkoidoz


Sarkoidoz sistemik granülomatöz bir hastalıktır ve sarkoidozda en sık tutulan organ akciğerlerdir (>%90), akciğer grafısinde en sık görülen bulgu bilateral lenfadenopatidir. Sarkoidozda akciğer tutulumu genelde üst loblarda gözlenir.

lnterstisyel akciğer hastalığının en sensitif göstergesi diffüzyon kapasitesinin (DLCO) bozulmasıdır.

Deri, sarkoidozda ikinci en sık tutulan yapıdı r. En sık görülen deri lezyonu makulopapüller döküntüdür.

Sarkoidoz için spesifik deri lezyonu lupus pernio' dur. Lupus pernio mavi renklidir ve özellikle yanaklarda görülür.

Göz tutulumu, en sık görülen göz tutulumu anterior üveittir.

Karaciğerde , granuıomatöz hepatite neden olabilir. Hastalarda alkalen fosfataz yüksekliği karakteristiktir.

Kemik iliği tutulumu, nedeniyle lenfopeni, anemi gözlenebilir. Sarkoidozda en sık görülen hematolojik bulgu lenfopenidir.

Hiperkalsemi sarkoidozlu hastalarda görülebilir. Granulomlarda, aktive vitamin D yapımındaki artışa bağlıdır.

Amfizemde;
nefes darlığı ön plandadır. Solunum fonksiyou testinde obstrüktif patern görülmektedir.

Astım, geri dönüşümlü (spontan ya da tedavi ile) hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize bir klinik sendromdur. Hava yollarındaki infalamasyon sebebi ile hastalar çeşitli dış etkenlere karşı aşırı duyarlıdır. Bu dış etmenler (tetikleyiciler) aşırı duyarlı hava yollarında ciddi daralmaya neden olarak hava akım kısıtlılı(j ı na ve böylece semptomlara (wheezing, dispne, öksürük) sebep olurlar.

Felty sendromunda, Romotaid artrit + nötropeni + splenomegali görülmektedir.

Bronşektazi ,
akciğer bronş ve bronşiollerinin lokal ya da diffüz olarak irreversibl dilatasyonu ile karakterize bir patolojidir. Bir obstruktif akci(jer hastalı(jıdır. Genellikle persistan öksürük ve sabah ları bol pürülan balgam görülür. Hemoptizi, çomak parmak, kor pulmonale görülebilir. Fizik muayenede hasta bronşlar üzerinde inspriyumda başlayıp ekspiryumda da duyulan kaba raller alınır.