Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Serebral Palsi


Serebral Palsi; 
İmmatür beynin, non-progresif lezyonuna bağlı, santral motor defısiti tanımlar. Lezyon prenatal, perinatal veya postnatal oluşmuş olabilir. Etiyolojide serebral anoksi, intrakraniyal hemoraji, embriyolojik malformasyonlar, Prenatal veya postnatal enfeksiyon ve travma gibi pek çok neden vardır.

Defısit primer olarak piramidal, ekstrapiramidal sistem ve beyindeki sekonder motor yollardadır. Bu nörolojik hasar sonucu, SSS'deki motor alanlardaki inhibisyon kalkar, primitif refleksler kalıcı olur.

Postural reflekslerin oluşumu anormaldir. Serebral palsi beyin korteksindeki üst motor nöronların zedelenmesi sonucu gelişir. Üst motor nöronlar istemli hareketleri başlattığı gibispinaı kord ön boynuzundaki alt motor nöron işlevlerinin dengeleme baskılama görevini görür. Serebral iskemi 20. Haftadan once oıuşmus ise migrasyon, 26-34. Haftada oluşmuş ise periventriküler lökomalazi, gebeliğin geç dönemlerinde oluşmus ise kortikal ve derin gri cevherde, fokal, multifokal zedelenmeler, bazal ganglia, talamus lezyonları , orta serebral arter infarktı görülür.

Etiyopatogenez:

Patogenezde en önemli etken hipoksidir.

Olguların %50-60'1 prenatal, %30-40' ında perinatal ve %10'unda postnatal fa ktörler etiyolojiden sorumludur. Term doğan bebeklerde prenatal faktörler sorumlu iken, pretermlerde sıklıkla perinatal faktörler sorumludur. Serebral palsi olgu larının 1/3'ünde etiyoloji saptanmamıştır.

Sınıflaması :

1-Spastik tip serebral palsi:
En sık görülen tiptir. Piramidal sistem tutulumu olur. Bunun sonucunda hastalarda spastisite, hipertonisite, derin tendon reflekslerinde artma, primitif reflekslerde kalıcılık ve patolojik reflekslerin ortaya çıkışı görülür. Bulgular6 ay-1 yaş arasında belirginleşir. Dipleji, hemipleji, kuadripleji (serebral palsinin en ağır tipidir) ve parapleji şeklinde olabilir.

2-Ekstrapiramidal tip serebral palsi:
ikinci sıklıkta görülen tiptir. Neden, %58 olguda perinatal asfıksidir. Hiperbilirubinemi de diğer bir nedendir. İlk semptom hipotonidir. 18 ay-3 yaşarasında koreatetoid hareketler ve distoni gelişir. Konuşma bozukluğu sıktır. Sensörinöral işitme kaybı, nistagmus ve konvulsiyonlargörülür. IQ, 90 ve üstündedir.

3-Mikst tip serebral palsi:
Ekstra piramidal tip ile spastik tip bir aradadır