Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tolosa hunt sendromu; kavernöz sinüsün aseptik tromboflebitidir. Kavernöz sinüs medial duvarındaki 6. ve lateral duvarda yer alan 3, 4, n.optalmicus ve n. maksillaris felçleri ile de prezente olur.Mr venografide kavernöz sinüste dolum defekti tipiktir.