Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Transplantasyon sonrasında özellikle T ve B lenfositleri baskılamak için hedef alınan sitokin; İnterlökin 2 (IL-2)


IL-2 etkileri: T lenfosit proliferasyonunu uyarır. T lenfositlerden sitokin sal ı nmasının uyarır. NK hücrelerinin toksisitesini artırır. B lenfosit proliferasyonunu ve immunglobülin yapımını uyarır. ince bağırsak bariyeri bütünlüğünü korur.

IL-2 reseptör blokajı: lmmün süpresif etkilidir, organ transplantasyonunda kullan ılır.

IL-1: Proinflamatuvardır. Ateşle ilişkili sitokindir.

IL-4: Antiinflamatuvardır.

IL-6: Hem proinflamatuvar hem de antiinflamatuvar etkileri vardır.

IL-8: Çoklu organ yetmezliği riski göstergesi olarak kullanı lan proinflamatuvar sitokindir.